Identifikácia bariér v procese prijímacieho konania

Práva ustanovené zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu zdravotného postihnutia alebo akéhokoľvek hendikepu.

Každý uchádzač má právo študovať na univerzite zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona a ďalšie podmienky určené univerzitou, resp. fakultou univerzity poskytujúcou zvolený študijný program podľa § 57 ods. 1 zákona, podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2 zákona a podmienky podľa § 58a ods. 4 zákona.

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona o vysokých školách sa na jeho žiadosť určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie. Uchádzač so špecifickými potrebami môže pred podaním prihlášky na štúdium kontaktovať koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami danej súčasti univerzity za účelom poradenstva pri výbere vhodného študijného programu.

Koordinátor poskytuje najmä informácie:
  • o charaktere a obsahu študijného programu, možnostiach ďalšieho uplatnenia v praxi;
  • informácie o predpokladaných vedomostiach a zručnostiach získaných po absolvovaní zvoleného študijného programu;
  • informácie o vhodnosti vybraného študijného programu z hľadiska technickej náročnosti štúdia,
  • možnosti alternatívnych riešení;
  • informácie o odporúčanej literatúre na prípravu na prijímacie skúšky (v študijných odboroch, kde sa prijímacia skúška vykonáva).
V čase pred prijímacími skúškami by mal koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami informovať zástupcu pre pedagogickú činnosť CUP alebo prodekana pre vzdelávanie príslušnej súčasti univerzity o uchádzačoch so špecifickými potrebami a spoločne navrhnúť špecifické formy prijímacej skúšky s ohľadom na druh a stupeň hendikepu.

Prijímacie konanie
Prijímacie konanie na univerzite je proces umožňujúci uchádzačovi so špecifickými potrebami, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom so špecifickými potrebami zvoleného študijného programu.

O zohľadnenie špecifických potrieb počas prijímacieho konania musí uchádzač so špecifickými potrebami požiadať. Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky vzhľadom k jeho špecifickým potrebám pripája uchádzač o štúdium k prihláške.

Ak si uchádzač so špecifickými potrebami podá prihlášku na štúdium a súčasne žiada o zohľadnenie svojich špecifických potrieb, študijný referát príslušnej súčasti TnUAD informuje uchádzača o systéme podpory, ktorý TnUAD prostredníctvom koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami ponúka uchádzačom a študentom so ŠP s ohľadom na ich špecifické potreby. Študijný referát upovedomí koordinátora pre študentov so ŠP o uchádzačoch so ŠP.

V niektorých prípadoch je s ohľadom na špecifické potreby uchádzača nevyhnutná prítomnosť zodpovednej osoby, ktorá zabezpečí, aby počas prijímacej skúšky nedochádzalo k neprípustným, neoprávneným a neodôvodneným úľavám a zároveň, aby mal uchádzač počas prijímacej skúšky vytvorené zodpovedajúce podmienky na podanie adekvátneho výkonu. Zodpovednú osobu určí vedúci súčasti po dohode s koordinátorom pre študentov so ŠP.

Študijný referát oznámi koordinátorovi pre študentov so ŠP výsledok prijímacieho konania uchádzača so ŠP najneskôr do dvoch týždňov od vydania rozhodnutia o prijatí uchádzača so ŠP na štúdium.
Prejsť na začiatok