Podporné služby pre uchádzačov/študentov so špecifickými potrebami

Základné podporné služby pre uchádzača, resp. študenta so špecifickými potrebami sú:
 • zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
 • individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných jednotiek študijného programu pre študentov so zmyslovým postihnutím,
 • osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
 • individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
 • odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.
Podľa zákona môžu byť podporné služby pre študenta prehodnocované aj v priebehu štúdia, a to aj na žiadosť študenta.

Úloha špeciálnych pedagogických pracovísk na podporu študentov so špecifickými potrebami a úloha koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami Činnosť špeciálnych pedagogických pracovísk na podporu študentov so špecifickými potrebami je zabezpečovaná z hľadiska metodických, znalostných a koordinačných centier. Medzi základné služby patrí najmä:
 • spolupráca v oblasti mobility a komunikácie,
 • adaptácia študijných materiálov (skenovanie, kopírovanie dokumentov, zväčšovanie textu a pod.)
 • zapožičiavanie publikácií z knižničného fondu na predĺžený čas,
 • prednostné ubytovanie na požiadanie vo vhodnej lokalite,
 • zabezpečenie bezbariérového prístupu k stravovaniu,
 • zabezpečenie vyhradených parkovacích miest,
 • konzultačné a špecializované poradenské služby,
 • metodická a materiálno – technická pomoc v edukačnom procese,
 • koordinácia vzdelávacej činnosti pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov aj v oblasti komunikácie so študentmi so špecifickými potrebami,
 • poskytovanie poradenstva o možnostiach získania finančnej podpory (fondy alebo grantové programy, napr. štipendium, sponzoring a pod.).
Prejsť na začiatok