Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je spravidla vysokoškolský učiteľ, poverený starostlivosťou o študentov so špecifickými potrebami. Koordinátora, ako fyzickú osobu, poveruje rektor. Ak na univerzite pôsobí aj koordinátor pre fakultu, výkonom činnosti ho poveruje dekan.

Úlohou koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami je hlavne:
 • aktívne sa podieľať na identifikovaní uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami,
 • vyhodnocovať špecifické potreby uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami, navrhnúť rozsah zodpovedajúcich podporných služieb a podieľať sa na ich zabezpečovaní,
 • zabezpečovať spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami vysokej školy alebo fakulty a so zamestnancami, najmä poskytovať informácie a poradenstvo v súvislosti so špecifickými potrebami študentov,
 • vykonávať poradenstvo pre študentov pri zabezpečovaní podporných služieb a tieto služby koordinuje,
 • podávať návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, najmä na zabezpečenie materiálno-technických pomôcok a vybavenia.

Uchádzač/študent so ŠP sa môže na koordinátora pre študentov so ŠP obrátiť so žiadosťou:
 • o poskytnutie informácií o univerzite/fakulte,
 • o poskytnutie informácií o štúdiu,
 • o poskytnutie informácií o prijímacích skúškach,
 • o zabezpečenie formy, trvania prijímacej skúšky,
 • o pomoc pri riešení problémov a zabezpečení podmienok počas štúdiu.
 • Prejsť na začiatok