Identifikácia bariér v procese štúdia

Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý sa stane dňom zápisu študentom univerzity, bude vedený ako študent so špecifickými potrebami (ďalej len študent so ŠP), ak súhlasí s vyhodnotením špecifických potrieb v zmysle zákona o vysokých školách. Informáciu o nutnosti podpisu Súhlasu s vyhodnotením špecifických potrieb dostanú študenti na zápise od študijného referátu.

Pred uskutočnením zápisu by sa mal študent so ŠP informovať u koordinátora pre študentov so ŠP o zaradení a zapísaní vhodných predmetov štúdia podľa vybraného študijného programu.

Študent so ŠP zodpovedá za to, že si zapíše predmety, ktoré s ohľadom na svoje špecifické potreby skutočne môže študovať.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vytvára akademické prostredie, ktoré zodpovedá podmienkam štúdia študentov so ŠP bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Poskytnutie podporných služieb študentom so ŠP nie je automaticky nárokovateľné, študent so ŠP o ich poskytnutie musí požiadať. Na základe požiadavky študenta so ŠP koordinátor pre študentov so ŠP preskúma jeho potreby a navrhne mu rozsah poskytovaných podporných služieb.

Podporné služby sa poskytujú najmä vo forme možnosti využívania dostupných špecifických vzdelávacích prostriedkov, individuálnych vzdelávacích prístupov, určenia osobitných podmienok na vykonávanie študijných povinností, individuálneho prístupu vysokoškolských učiteľov, či odpustenia školného v odôvodnených prípadoch v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia (ak k jej predĺženiu došlo z dôvodu špecifickej potreby študenta).

Študenti so ŠP majú prednostné právo na ubytovanie, a to na základe rozhodnutia Ubytovacej komisie TnUAD. Každá žiadosť bude posúdená individuálne s ohľadom na rozsah špecifickej potreby.

Priebeh štúdia študentov so špecifickými potrebami
Od študentov so ŠP sa požaduje rovnaký študijný výkon, upravené sú len podmienky dosahovania tohto výkonu vzhľadom k ich špecifickým potrebám. Študenti so ŠP majú právo na alternatívne formy skúšky vzhľadom na ich špecifické potreby.

Vedúci všetkých katedier, ktorí zabezpečujú výučbu študijného programu v danom ročníku, pred začiatkom semestra dostanú zoznam študentov, ktorí splnili podmienky na to, aby mohli byť zaradení medzi študentov so ŠP. Okrem menného zoznamu zoradeného podľa roku štúdia budú informovaní aj o tom, aké podmienky pre jednotlivých študentov so ŠP je potrebné vytvoriť, aby mohli podať adekvátny študijný výkon bez obmedzení.

V niektorých prípadoch je s ohľadom na špecifické potreby študenta nevyhnutná prítomnosť zodpovednej osoby, ktorá zabezpečí, aby počas skúšky nedochádzalo k neprípustným, neoprávneným a neodôvodneným úľavám a zároveň, aby mal študent počas skúšky vytvorené zodpovedajúce podmienky na podanie adekvátneho výkonu. Zodpovednú osobu určí vedúci katedry po dohode s koordinátorom pre študentov so ŠP.

Pri hodnotení výsledkov štúdia študentov so ŠP sú neprípustné neoprávnené a neodôvodnené úľavy, preferované je alternatívne preukázanie splnenia podmienok pre toto hodnotenie.

O úpravu priebehu štátnych skúšok musí študent so ŠP požiadať. Úprava štátnych skúšok sa realizuje len u študentov so ŠP, ktorí sú evidovaní ako študenti so ŠP v čase podania prihlášky na štátnu skúšku (minimálne 3 týždne pred konaním štátnej skúšky). Koordinátor pre študentov so ŠP pripraví návrh priebehu štátnej skúšky, v ktorom bude presne stanovené, aké špecifické potreby bude študent so ŠP počas štátnej skúšky využívať, v návrhu bude vymedzený aj konkrétny čas predĺženia potrebného k vykonaniu skúšky. Tento návrh schvaľuje rektor, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.

Pri štátnej skúške študentov so ŠP, ak je počas prípravy na odpoveď potrebná prítomnosť zodpovednej osoby, zodpovednú osobu určí vedúci katedry po dohode s koordinátorom pre študentov so ŠP. Zodpovedná osoba zabezpečí, aby počas štátnej skúšky nedochádzalo k neprípustným, neoprávneným a neodôvodneným úľavám a zároveň, aby mal študent počas štátnej skúšky vytvorené zodpovedajúce podmienky na podanie adekvátneho študijného výkonu.
Prejsť na začiatok