Kategorizácia ochorení a postihnutí študenta so špecifickými

Študent so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím
Do tejto kategórie zaraďujeme študenta s postihnutím zraku (nevidiaci a slabozraký), sluchu (nepočujúci a nedoslýchavý), s telesným postihnutím (dolných a horných končatín, postihnutie jemnej motoriky) a študent s viacnásobným postihnutím.

Nevidiaci študent – nutnosť práce s alternatívnymi formátmi študijných materiálov (zvukový záznam, bodové písmo, reliéfne písmo), pri práci so študijnou literatúrou využíva asistenčné technológie pre nevidiacich (čítač obrazovky, hlasová syntéza, braillove písmo apod.)

Slabozraký študent – používa zrak v obmedzenej miere, pracuje s textami, ktoré sú upravené, napr. zväčšené písmo, úprava kontrastu písma a pozadia a pri štúdiu môže využiť kompenzačné pomôcky, napr. lupa alebo zväčšovací program v počítači.

Nepočujúci študent a študent so zvyškami sluchu používa rôzne komunikačné formy, napr. posunkový jazyk, „odzeranie“, pri štúdiu môže použiť kompenzačné pomôcky ako sú načúvací aparát, kochleárny implantát, rádiový komunikačný systém a pod. a podporné služby, napr. zapisovateľa alebo tlmočníka.

Nedoslýchavý študent používa rôzne kompenzačné pomôcky, napr. načúvací aparát, kochleárny implantát, komunikačné rádiové systémy a pod.

Študent s postihnutím dolných končatín nedokáže samostatne chodiť, pri presune používa podporné pomôcky, napr. barle, chodítko, prípadne invalidný vozík. Môže vyžadovať asistenčnú pomoc druhej osoby.

Študent s postihnutím horných končatín má obmedzené schopnosti písať, pracovať v laboratóriu, narábať so študijným materiálom a s technológiami. Môže vyžadovať asistenčnú pomoc druhej osoby.

Študent s viacnásobným postihnutím má dva, respektíve viac druhov postihnutia, ktoré limitujú jeho schopnosť štúdia v štandardnom režime.

Študent s chronickým ochorením
Do tejto kategórie zaraďujeme študenta s cystickou fibrózou, epilepsiou, sklerózou multiplex, srdcovo-cievnym ochorením, s neurologickým ochorením, po transplantácii, s onkologickým ochorením. Pri vytypovaní pomôcok nevyhnutných na štúdium pri študentovi s chronickým ochorením je potrebné pristupovať individuálne.

Študent so zdravotným oslabením
V tejto kategórii sa nachádza študent v stave dlhodobej choroby a následnej rekonvalescencie, so zníženou imunitou, či tendenciou k recidíve choroby alebo oslabenia.

Študent so psychickým ochorením
Študent, ktorého psychický stav negatívne ovplyvňuje schopnosť plniť si štandardne študijné povinnosti sa zaraďuje do kategórie študent so psychickým ochorením.

Študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
V tejto kategórii sa nachádza študent s poruchou autistického spektra bez mentálnej retardácie (napr. Aspergerov syndróm).

Študent s poruchami učenia
Študent s dyslexiou, dysortografiou, dysgrafiou, dyskaukúliou a pod. sa začleňuje do skupiny študentov s poruchami učenia, ktoré sa prejavujú najmä ťažkosťami pri čítaní, písaní, počítaní, komunikácii a pod.
Prejsť na začiatok